معادن آذربایجان غربی

مرمريت مشكي ماكو

مرمريت مشكي ماكو

موقعیت : استان آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن آبگرم شوط

معدن آبگرم شوط

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن آجواج

معدن آجواج

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن آق بلاغ تکاب

معدن آق بلاغ تکاب

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن آق بلاغ تکاب

معدن آق بلاغ تکاب

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن اسد کندی تکاب

معدن اسد کندی تکاب

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن برنجه

معدن برنجه

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن جیلقران

معدن جیلقران

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن دریاس

معدن دریاس

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن دریاس مهاباد

معدن دریاس مهاباد

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن دوپاتان

معدن دوپاتان

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند

معدن دول کندی خوی

موقعیت : آذربايجان غربي

مشاهده جزئیات برند
معدن سیلور چوپلو

معدن سیلور چوپلو

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن شوربلاغ ماكو

معدن شوربلاغ ماكو

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن شیخ علی بوکان

معدن شیخ علی بوکان

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن طوره ماکو

معدن طوره ماکو

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن قاضی اخوی

معدن قاضی اخوی

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن قباخ تپه سلماس

معدن قباخ تپه سلماس

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن قره قشلاق

معدن قره قشلاق

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن قزل جا

معدن قزل جا

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن قزل داغ شماره 1

معدن قزل داغ شماره 1

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن قزل داغ شماره 3

معدن قزل داغ شماره 3

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند
معدن گنبد تکاب

معدن گنبد تکاب

موقعیت : آذربایجان غربی

مشاهده جزئیات برند